KGS  International School

                                                                   in Hanoi

주소: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

메일 : hanoi@kgsedu.net

KGS  International School

                                   in Ho Chi Minh City

주소: 480d Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

{"google":["Raleway","Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square Round"]}{"google":["Raleway","Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square Round"]}